Rekrutacja

Zespół Szkół Zawodowych w Złotoryi uzyskał dofinansowanie na realizację  projektu zagranicznych praktyk zawodowych w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe współfinansowane z programu Unii Europejskiej. Projekt obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie praktyk zawodowych w zagranicznych podmiotach dla uczniów klas 1,2,3  Technikum w zawodach: technik mechanik, technik budownictwa, technik logistyk oraz technik informatyk.
Rekrutacja odbyła się w trzech etapach:

Etap pierwszy polegał na złożeniu deklaracji uczestnictwa do dnia 24.09.2014r.

Etap drugi  przystąpienie do testu z języka angielskiego, test odbył się dnia 29.10.2014r. na podstawie którego przyznano punkty, do tabeli punktacji wzięto również pod uwagę opinię wychowawcy na temat ucznia oraz obliczenie średniej ocen na podstawie klasyfikacji rocznej roku szkolnego 2013/2014 zgodnie z kryteriami wyboru uczestnika zawartymi w projekcie.

Etap trzeci to rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w dniach 20.11.2014r., 27.11.2014r., 28.11.2014r. , podczas której każdy z kandydatów zaprezentował swoją osobę, a następnie umotywował chęć wzięcia udziału w projekcie rozmowa prowadzona była w języku polskim i angielskim.
Ostatecznie wszystkie punkty zapisano w tabeli i podsumowano wyniki.

W dniu 05 grudnia 2015 roku komisja w składzie:
Danuta Karola ? kierownik szkolenia praktycznego
Katarzyna Jagucak ? nauczeciel przedmiotów zawodowych
Stanislaw Dechnik ? nauczyciel przedmiotów zawodowych
Michał Wachowiak ? nauczyciel języka angielskiego
Podsumowała rekrutację i utworzono  listę osób zakwalifikowanych do projektu na wyjazdy do Hiszpanii i Portugalii, która została zatwierdzona przez Dyrektora Szkoły.

Lista zakwalifikowanych uczniów na staże w Hiszpanii

Lista zakwalifikowanych uczniów na staże w Portugalii