Projekt 2017

 

„Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesu uczniów‘’

O projekcie         

Uczestnikami projektu będzie 12 nauczycieli różnych specjalności nie  posługujących sie językiem angielskim . Zostaną oni wyłonieni w jasno określonym  i  wszystkim znanym procesie rekrutacji. Kurs językowy będzie trwał 2 tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymają Paszporty Językowe Europass. Przed wyjazdem na kurs zakwalifikowani nauczyciele  wezmą udział w zajęciach przygotowania kulturowego:

- 10 godzin zajęć na temat Hiszpanii,

- 10 godzin zajęć na temat Wielkiej Brytanii.

W trakcie pobytu w Hiszpanii beneficjenci będą uczestniczyć  w zajęciach z języka angielskiego - 50 godzin (zgodnie z opracowanym programem), a po powrocie podzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, między innymi podczas rady pedagogicznej. Powstałe cykle reportaży, wywiady i fotorelacje posłużą do rozpowszechniania rezultatów projektu wśród pracowników szkoły, uczniów, rodziców, pracodawców i instytucji partnerskich.

Najważniejsze cele projektu:

- osiągnięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie podstawowym,

- zwiększenie motywacji i satysfakcji w codziennej pracy,

- zrównanie szans nauczycieli przy doborze do działań międzynarodowych,

- podniesienie kwalifikacji zawodowych,

- zwiększenie wymiaru europejskiego szkoły,

- możliwość wymiany doświadczeń oraz obserwacji innych metod nauczania,

Inne korzyści:

- osiągnięcie lepszej jakości pracy kadry i działań na korzyść uczniów,

- osiągnięcie przez beneficjentów większego zrozumienia i wrażliwości na różnorodność  socjalną i językową,

- zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego i kariery zawodowej,

- przezwyciężanie barier kulturowych,

- zwiększenie atrakcyjności nauczyciela jako osoby kształtującej ucznia

- promowanie szkoły jako instytucji nowoczesnej, z kadrą nastawioną na ciągły rozwój własnych umiejętności.

Przewidywane rezultaty i oddziaływanie projektu:

- nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym kontynuację na kursach w Polsce,

- uzyskanie Paszportu Językowego Europass przez uczestników kursu,

- dzięki opanowaniu podstaw języka angielskiego - umożliwienie udziału w Akcji KA2 programu ERASMUS+,

- pokonanie bariery językowej i dyskomfortu spowodowanego nieznajomością języka obcego,

- włączenie większej liczby nauczycieli do pracy przy projektach międzynarodowych,

- wdrażanie słownictwa zawodowego na poszczególnych lekcjach,

- podniesienie jakości współpracy międzynarodowej,

- pogłębienie u wszystkich grup odbiorców projektu postaw tolerancji i otwartości dla innych osób i kultur,

- zwiększenie znaczenia szkoły w wymiarze europejskim.

Nowoczesna szkoła to nowoczesny nauczyciel. Kierowanie się tym hasłem w codziennej pracy wymaga ciągłej gotowości do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Chcemy umożliwić nauczycielom naszej szkoły doskonalenie się  w dziedzinie posługiwania się językiem angielskim. Liczymy, że niniejszy projekt przyczyni się do zmotywowania nauczycieli do nauki języka angielskiego , bez którego  nowoczesna szkoła i nowoczesny nauczyciel  istnieć nie może.

Projekt  w kwocie 131 439,14 PLN będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, natomiast finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER)

Prezentacja projektu