Staże 2015

         

Projekt, pt. "Praktyka zagraniczna uczniów drogą do sukcesu zawodowego" jest skierowany do uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi, kształcących się w trybie dziennym,  w zawodach branży hotelarskiej i budowlanej.

W projekcie weźmie udział 16 techników hotelarstwa i 8 techników budownictwa wybranych w drodze rekrutacji, którzy w nowym roku szkolnym 2016/17, w miesiącu październiku, odbędą 4-tygodniowy staż zawodowy we włoskich  zakładach hotelarskich i firmach budowlanych w miejscowości Rimini.

Staż będzie obejmował branżowe szkolenie zawodowe zgodnie z podstawą programową kształcenia w  zawodzie oraz programem obowiązkowych praktyk, ujętych  w planie nauczania dla danego zawodu w 4-letnim cyklu kształcenia.

Najważniejsze cele projektu to rozwijanie umiejętności i kompetencji uczniów w dziedzinie hotelarstwa i budownictwa w rzeczywistych warunkach pracy zawodowej w Unii Europejskiej, podniesienie praktycznej znajomości języków obcych /angielskiego, włoskiego/ oraz rozwój osobisty w zakresie komunikacji międzykulturowej i społecznej.

Uczniowie po odbyciu stażu otrzymają certyfikaty od Instytucji zagranicznych oraz szkoły, w tym  tzw. Europass Mobility, potwierdzające udział w projekcie oraz zakres wiedzy, umiejętności i kwalifikacje zdobyte za granicą.

Partnerem projektu jest włoska organizacja SISTEMA TURISMO w Rimini.

Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+, natomiast finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój(PO WER).