Rekrutacja

 

Granada - Hiszpania

W dniu 22.11.2012 r. ogłoszono wyniki rekrutacji uczestników stażu zagranicznego do Granady w Hiszpanii, w ramach projektu "Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych w sektorze budowlanym i hotelarskim" programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Rekrutację przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący komisji Jan Kotylak - dyrektor szkoły, członkowie komisji: Danuta Karolak - kierownik szkolenia praktycznego, Katarzyna Jagucak - nauczyciel przedmiotów zawodowych, osoby współpracujące przy tworzeniu projektu i jego realizacji, Michał Wachowiak - nauczyciel języka angielskiego, Joanna Pacyna i Aneta Rabska-Ślufik - wychowawcy klas. Kandydaci - 30 osobowa grupa, składająca się z uczniów kl. II i III Technikum Hotelarskiego. Podstawowe kryteria naboru uczestników stażu:
1) Kandydat jest uczniem klasy II lub III Zespołu Szkół Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Złotoryi, kształcący się w zawodzie: technik hotelarstwa;
2) Znajomość języka obcego - angielskiego, w stopniu komunikatywnym, ocena dokonana przez nauczyciela języka obcego na podstawie testu sprawdzającego kompetencje językowe;
3) Średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych - roczna 2011/12;
4) Wymagana pozytywna ocena z zachowania - opinia wychowawcy;
5) Czynne uczestnictwo w życiu szkoły oraz aktywne kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym z wyszczególnieniem udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w olimpiadach, konkursach, współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych.
Uczeń maksymalnie mógł uzyskać 70 punków w wymienionych obszarach. Suma zdobytych punktów decydowała o miejscu kandydata na liście rankingowej. W wyniku rekrutacji komisja wyłoniła 18 uczestników stażu z największą ilością punktów. Komisja także ustaliła listę rezerwową, na której znaleźli się kandydaci z odpowiednio niższymi notami - łącznie 4 uczniów. W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.

Wyniki rekrutacji Hiszpania

Frankfurt - Niemcy

W dniu 20.02.2013 r. ogłoszono wyniki rekrutacji uczestników stażu zagranicznego do Niemiec, który odbędzie się we wrześniu 2013r. w ramach projektu 'Do Europy w poszukiwaniu nowych doświadczeń zawodowych w sektorze budowlanym i hotelarskim" programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie". Rekrutację przeprowadziła komisja w składzie: przewodniczący komisji Jan Kotylak - dyrektor szkoły, członkowie komisji: Danuta Karolak - kierownik szkolenia praktycznego, Katarzyna Jagucak - nauczyciel przedmiotów zawodowych, osoby współpracujące przy realizacji projektu Daria Kotylak - nauczyciel języka niemieckiego, Marcin Woźniak, Aneta Durkalec - wychowawcy klas. Kandydaci - 23 osobowa grupa, składająca się z uczniów kl. I i II i III klasy Technikum Budowlanego.
Punktacji podlegały takie obszary jak:
1) Znajomość języka obcego - niemiecki, w stopniu komunikatywnym , ocena dokonana przez nauczyciela języka obcego na podstawie testu sprawdzającego kompetencje językowe;
2) Średnia ocen z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych - półroczna 2012/13;
3) Wymagana pozytywna ocena z zachowania - opinia wychowawcy;
4) Czynne uczestnictwo w życiu szkoły oraz aktywne kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym z wyszczególnieniem udziału w zajęciach pozalekcyjnych, w olimpiadach, konkursach, współpraca przy organizacji uroczystości szkolnych i lokalnych.
Uczeń maksymalnie mógł uzyskać 70 punków w wymienionych obszarach. Suma zdobytych punktów decydowała o miejscu kandydata na liście rankingowej. W wyniku rekrutacji komisja wyłoniła 18 uczestników stażu z największą ilością punktów. Komisja także ustaliła listę rezerwową, na której znaleźli się kandydaci z odpowiednio niższymi notami - łącznie 5 uczniów. W przypadku rezygnacji lub innych zdarzeń losowych dotyczących ucznia zakwalifikowanego do wyjazdu jego miejsce zajmuje kolejny uczeń z listy rezerwowej.
W terminie 3 dni od ogłoszenia wyników uczniowie mogą odwołać się od decyzji.

Wyniki rekrutacji Niemcy