Rekrutacja


Projekt "Praktyka zagraniczna uczniów drogą do sukcesu zawodowego"  realizowany jest na zasadach programu Erasmus+ a współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (PO WER).
Rekrutacja uczestników odbywała się zgodnie z zasadami równości szans poprzez zagwarantowanie równego dostępu do informacji na temat projektu oraz jednakowe kryteria oceny.
Wyjazd na staż traktowany jest przez szkołę jako nagroda dla uczniów, dlatego zostali wybrani uczniowie najlepsi.
W rekrutacji uczestniczyli uczniowie uczący się w zawodzie technik hotelarstwa i technik budownictwa.
Rekrutacja przebiegała w trzech etapach:

Etap I
-  złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w wyznaczonym  terminie, tj.  do dnia 11.03.2016 r. Deklarację złożyło 39 uczniów, w tym: 22 techników hotelarstwa i 17 techników budownictwa.

Etap II - pisemny, polegał na rozwiązaniu testu z języka obcego, do testu z języka angielskiego przystąpiło 30 uczniów, 9 z języka niemieckiego.

Etap III - ustny, rozmowa kwalifikacyjna, do której przystąpiło 37 uczniów, podczas której kandydaci zaprezentowali swoją osobę, a następnie motywowali chęć wzięcia udziału w projekcie. Rozmowa prowadzona była w języku polskim, angielskim i niemieckim.
Ostatecznie wszystkie punkty zapisano w tabeli i podsumowano wyniki.

W dniu 13 kwietnia 2016 roku komisja w składzie:
          przewodnicząca komisji
     - mgr  Danuta Karolak                - kierownik szkolenia praktycznego 
          członkowie:
     - mgr inż. Katarzyna Jagucak  - nauczyciel przedmiotów zawodowych
     - mgr Stanisław Dechnik           - nauczyciel przedmiotów zawodowych
     - mgr Urszula Glińska                 - nauczyciel języka niemieckiego
     - mgr Michał Wachowiak           - nauczyciel języka angielskiego
     - nadzór nad pracą Komisji sprawował Dyrektor szkoły mgr Jan Kotylak - koordynator projektu
podsumowała rekrutację i utworzono  listę  rankingową ( listę główną i rezerwową) osób zakwalifikowanych na staż do Rimini we Włoszech, która została zatwierdzona przez
Dyrektora Szkoły.

Etap IV
- ogłoszenie wyników, dn. 13.04.2016 r.

Lista zakwalifikowanych uczniów na staż

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa

Formularz aplikacyjny