Przygotowanie

Przygotowanie uczestników do mobilności czerwiec ? wrzesień 2016

Etap I- Dokumentacja
08 czerwca 2016 r. w godzinach popołudniowych odbyło się w szkole spotkanie uczniów, którzy w wyniku przeprowadzonej rekrutacji zostali formalnie uczestnikami projektu, pt. ?Praktyka zagraniczna uczniów drogą do sukcesu zawodowego?, realizowanego na zasadach Programu Erasmus+, a finansowanego ze środków PO WER.
Na spotkanie zostali zaproszeni również rodzice uczniów.
Przedstawiciele Beneficjenta, tj. członkowie zespołu projektowego w pierwszej kolejności zaprezentowali całościowo projekt, tzn. jego założenia, program stażu, warunki realizacji i efekt końcowy - korzyści z udziału w projekcie. W celu dokładnego omówienia projektu opracowano i wykorzystano prezentację multimedialną.
W drugiej części spotkania uczniowie i ich rodzice zapoznali się z dokumentacją projektową, tj. treścią Oświadczenia uczestnika projektu, warunkami Umowy finansowej, Porozumieniem o programie zajęć, itd.
Był czas na pytania i odpowiedzi.
Zgodnie i w pełnym składzie uczestnicy projektu i ich rodzice /prawni opiekunowie/ podpisali przygotowany komplet dokumentów wymagany formalnie w projekcie.

 Etap II - szkolenia

  • Szkolenie językowe ? stażysta uczestniczy w  20 godzinnym kursie języka angielskiego, realizowanym w terminie: czerwiec, wrzesień 2016 r.

  • Szkolenie pedagogiczne ?stażysta realizuje 11- godzinne  przygotowanie pedagogiczne, w terminie: wrzesień 2016 r., w tym dzielenie się doświadczeniem między ?byłymi? i ?przyszłymi? stażystami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej z realizacji stażu, odbytego w miejscowości Barcellona Pozzo di Gotto na Sycylii, w czerwcu 2014 roku ? wspólne spotkanie uczestników projektu, prezentacja rezultatów, dyskusja.

Wykorzystane materiały w podczas szkolenia:

MSZ - informacje na temat Włoch

MSZ - informacje dla podróżujących i przebywających we Włoszech - prezentacja

  • Szkolenie kulturowe ? stażysta realizuje 10 - godzinne przygotowanie kulturowe, w terminie: wrzesień 2016 r.,

Materiały szkoleniowe ze strony e-learningowej  http://erasmus.zszzlotoryja.pl

Mapa interaktywna Rimini z naniesionymi ważnymi punktami i trasami

  • Szkolenie BHP ? technicy budownictwa uczestniczą w obowiązkowym szkoleniu z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy: wrzesień 2016