Rekrutacja


Chęć udziału w  kursie języka angielskiego  "Nowoczesny nauczyciel kluczem do sukcesów uczniów" zgłosiło 16 nauczycieli różnych specjalności. W rekrutacji mogli wziąć udział nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi (nauczyciele różnych specjalności, nauczyciele-dyrektorzy, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele - bibliotekarze, nauczyciele  pracujący w świetlicach). Kryterium wykluczającym z procesu rekrutacji była udokumentowana znajomość języka angielskiego. Rekrutację nauczycieli przeprowadziła Komisja Rekrutacyjna w składzie:  mgr Jan Kotylak – Dyrektor Szkoły, mgr Paweł Choczaj – Kierownik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Współpracy Zagranicznej w Starostwie Powiatowym w Złotoryi, mgr Wioletta Surma – członek Zespołu Projektowego. Nadzór nad pracą Komisji Rekrutacyjnej sprawował  Dyrektor Szkoły mgr Jan Kotylak - Koordynator Projektu. Każdy nauczyciel zgłaszający chęć udziału w projekcie był zobowiązany do złożenia do dnia 16.01.2017r. - Kwestionariusza Kandydata. W dniu 03.02.2017r odbył się  I Etap  rekrutacji . Komisja Rekrutacyjna dokonała analizy Kwestionariuszy Kandydatów i przydzieliła punkty w trzech wydzielonych obszarach, od 0 do 10 w każdym z nich. Na tym etapie rekrutacji kandydat mógł otrzymać maksymalnie 30 punktów.  Drugi  Etap  odbył się  w dniach 27-28.02.2018r i polegał na  prezentacji  kandydata  - (rozmowa kwalifikacyjna) przed Komisją Rekrutacyjną, punktowany  od 0 do 20 punktów. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpiło  02.03.2017r .Komisja Rekrutacyjna podsumowała zebrane dane i utworzyła listę główną i rezerwową osób zakwalifikowanych na  kurs języka angielskiego dla nauczycieli w Granadzie w Hiszpanii.

Kwestionariusz kandydata kursu językowego

Regulamin rekrutacji

Regulamin kursu

Wyniki rekrutacji 

Zobacz zdjęcia z rekrutacji