Rekrutacja

 

Rekrutacja na staż - grupa 1

Rekrutację uczestników przeprowadzi komisja powołane przez dyrektora szkoły w skład której mogą wchodzić: kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca klasy, nauczyciel języka angielskiego i nauczyciele przedmiotów zawodowych.
Podstawą zakwalifikowania ucznia do udziału w projekcie będzie suma punktów uzyskanych za test, rozmowę kwalifikacyjną, średnią ocen z przedmiotów zawodowych, udział w dodatkowych zajęciach realizowanych w szkole oraz za udział w konkursach i olimpiadach. Zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem rekrutacyjnym na staż zagraniczny.
Nabór będzie prowadzony osobno na każdy wyjazd w kolejnym roku szkolnym. Rekrutacja uczniów zostanie poprzedzona informacją o rodzaju wyjazdu, a następnie przeprowadzona dwu etapowo.
Plan rekrutacji uczestników na staż, etapy:
1) etap I pisemny - test z języka angielskiego, sprawdzający poziom znajomości słownictwa ogólnego i zawodowego;
2) etap II ustny - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której zostanie oceniony stopień zainteresowania poszczególnych uczestników branżą  informatyczną  lub logistyczną, mechaniczną, budowlaną czy ekonomiczną, poziom motywacji uczestnictwa w stażu zagranicznym, znajomość założeń projektu, poziom samodzielności i umiejętności adaptacji w nowych, często odmiennych warunkach.

Dokumenty do pobrania:

Formularz aplikacyjny

Regulamin rekrutacji

Wyniki rekrutacji - staż 2017

 Rekrutacja na staż - grupa 2

Rekrutację przeprowadzono w okresie:  październik  2017 – grudzień 2017 i przebiegała w 5 etapach.
Etap I - przeprowadzono w miesiącach:  wrzesień  – listopad 2017, tj. zapoznano uczniów z projektem i przyjęto od osób zainteresowanych deklarację uczestnictwa w projekcie.
Deklarację złożyło 19 uczniów, w zawodach: technik mechanik - 12 osób, technik budownictwa – 4 osób, technik ekonomista – 3 osób /październik 2017
Etap II –część pisemna, odbyła się 16 listopada 2017 r. W tym dniu przeprowadzono  test z języka angielskiego. Do sprawdzianu przystąpiło 18 uczniów.
Po II etapie rekrutacji – pisemnym z j. angielskiego 6 uczniów zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie. W związku z powyższym Komisja rekrutacyjna podjęła decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej uczestników na staż. Za zgodą Dyrekcji szkoły zaproponowano udział w projekcie uczniom klasy II Technikum Logistycznego z uwagi na brak osób w zawodach objętych stażem w II grupie wyjazdowej(techników  mechaników i techników budownictwa –brak naboru w kl. II). Wybór zawodu technika  logistyki wynika z faktu, iż ta grupa zawodowa jest ujęta w projekcie. Logistycy   uczestniczyli w stażu w I grupie, wiosną 2016 r.
Część pisemną rekrutacji – test z języka angielskiego przeprowadzono 06.12.2017 r. Do testu przystąpiło 14 uczniów  - techników logistyków.
Etap III – zebranie formularzy aplikacyjnych od kandydatów do projektu. Dla I - grupy kandydatów na staż ostateczny termin złożenia formularza wyznaczono na 30.11.2016 r. Natomiast dla grupy uczniów, którzy przystąpili do rekrutacji uzupełniającej termin złożenia formularza wyznaczono na 13.12.2017 r.
Etap IV – część ustna, rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w dwóch grupach. Pierwsza  grupa zaprezentowała się przed Komisją Rekrutacyjną dn. 30.11.2017 r. (technicy mechanicy i budownictwa, druga – 07.12.2017 r. (technicy logistycy).
Na rozmowę kwalifikacyjną zgłosiło się 27 uczniów, tj. 9 - techników mechaników, 4 – techników budownictwa, 14 techników logistyków. Po etapie II, pisemnym 5 - uczniów zrezygnowało z kolejnych etapów rekrutacji na staż zagraniczny (3 – t. ekonomistów, 2 – t. mechaników).
Etap V – 14 grudnia  2017,  podsumowano wyniki rekrutacji uczestników na staż. Sporządzono dwie listy: główną  i rezerwową. Dnia 15 grudnia 2017 r.  listę rankingową uczestników projektu po zatwierdzeniu przez Dyrektora szkoły podano do publicznej wiadomości, m.in. zamieszono na stronie internetowej szkoły  oraz wersję papierową wywieszono w gablocie szkolnej.

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnictwa

Formularz aplikacyjny

Wyniki rekrutacji - staż 2018